9 | Boží katedrála v čase?

:

Jedinečnost týdenního cyklu

Boží záměr s naší planetou byl, aby byla dokonalá a všechen život na této zemi byl v souladu s Bohem a celým Jeho vesmírem. Sedmidenní cyklus byl stanoven Bohem hned při stvoření této země. Součástí Jeho plánu byl čas oddělený pro společenství s lidmi: „Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“ (1. Mojžíšova 2,2.3) Tento den byl svěřen Adamovi a Evě jako požehnání pro ně i pro lidstvo, které mělo být znamením úz­kého vztahu mezi lidmi a Bohem: „Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.“ (Ezechiel 20,20) To potvrdil i Ježíš: „… Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobo­tou.“ (Marek 2,27–28)

V dějinách Izraele je patrné, jak si Bůh přál, aby Židé dbali na sobotní den odpočinku a jak jim v tom pomáhal — viz příběh o maně z nebe a o týdenním cyklu, jak mana padala (2. Moj 16,4–26). „Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým.“ (2. Mojžíšova 19,5.6) Prorok Izajáš potvrdil tento Boží příslib: „… Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, při­vedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí… Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“ (Izajáš 56,6–7) „Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu…“ (Izajáš 58,13–14)

Ve Starém zákoně je na několika místech zdůrazněn sedmičkový systém — například během dobytí Jericha: „Když obcházeli po sedmé, zatroubili kněží na polnice a Jozue lidu naří­dil: ‚Strhněte válečný pokřik, neboť vám Hospodin město vydal.‘ “ (Jozue 6,16) Nebo v příběhu proroka Elijáše, který se modlil za déšť: „ ‚Vystup a pohleď směrem k moři.‘ On vystoupil, pohleděl a řekl: ‚Nic tam není.‘ Elijáš pravil: ‚Opakuj to sedmkrát.‘ Když to bylo posedmé, řekl: ‚Hle, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň…‘ “
(1. Královská 18,43–44)

Sobota je v Bibli kromě jiného také symbolem odpočinku s Bohem, který nás ještě čeká: „Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého.“ (Židům 4,9–10)

Biblické poselství i pro dnešek je, abychom oddělili čas, který budeme trávit budováním vztahu s Ježíšem a poznáváním Jeho úžasné oběti, kterou z lásky k nám podstoupil. Tak jako lidem se vztahy často rozpadnou pro nedostatek společně stráveného času, stejně tak tomu je i ve vztahu s Ježíšem. Pokud s Ním budeme trávit čas, budeme s ním mít i bližší vztah. A sobotu jsme dostali darem k tomu, abychom ji strávili s Ježíšem.

Registrace na 9. přednášku 17. 8. 2023 | Boží katedrála v čase?