6 | Získat život – navždy

:

Nabídka nejen pro vyvolené

Je mnoho náboženství, která vedou lidi k víře, že člověk si Boha usmíří dobrými skutky a po smrti získá věčný, rajský život. Biblické poselství je zcela jiné. Bible nás učí, že lidé byli pádem do hříchu odděleni od Hospodina, přišli o nesmrtelnost a tím i o věčný život. Bůh, ve své lásce k nám, však přišel s plánem, který přesahuje naše chápání. Jediná možnost totiž, jak vykoupit lidstvo z hříchu, byla obětovat svého Syna Ježíše, který musel sestoupit na tuto Zemi, žít zde a zemřít jako oběť za naše hříchy. Ježíš to vše podstoupil a nabízí nám spasení a věčný život zdarma. Je to projev úžasné Boží lásky a nezasloužené přízně k nám, hříšným lidem.

Čtyři pilíře záchrany pro věčný život

  1. Spasení (záchrana) je dar, projev Boží milosti
  2. Všichni jsme se ocitli mimo Boží slávu
  3. Odloučení od Boha = smrt
  4. Ježíšova oběť nám daruje nový život

Biblické texty:

Římanům 6,23 „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“

Římanům 3,23 „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“

Římanům 5,12.15.19 „Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Pro­viněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými.“

Efezským 2,8–9 „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z va­šich skutků, takže
se nikdo nemůže chlubit.“

1. Janova 4,8–9 „… Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.“

2. Petrova 3,9 „Pán… má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli
k pokání.“

2. Mojžíšova 34,6–7 „Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš mi­losrdný a věrný,
který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích; avšak viníka nenechává bez trestu…“

Jan 3,16 „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.“

1. Janova 5,12–13 „Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“

Registrace na 6. přednášku 14. 8. 2023 | Získat život – navždy