5 | OSOBNOST, KTERÁ ZMĚNILA SVĚT

:

Kdo je Ježíš?

Dnes už málokdo pochybuje o tom, že Ježíš skutečně žil na této zemi. Existují o něm i mimo­biblické zprávy. Rovněž odkaz, který po sobě zanechal prostřednictvím svých následovníků, je nepopiratelný. O tom, že Starý zákon obsahuje kolem 400 proroctví vztahujících se právě na první příchod Mesiáše, se ale už moc neví.

Ježíšovi současníci sice očekávali Mesiáše, ale měli o něm docela jiné představy, než byla realita, se kterou se Ježíš představil. Pro všechny, včetně učedníků, byl neuvěřitelný zážitek, když jim začal vykládat části Starého Zákona „…od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma.“ (Lukáš 24,25–27)

Biblické důkazy naplněných proroctví ze Starého zákona, které nás ujišťují, že Ježíš je Mesiáš:

  1. Jeho zázračné narození (Izajáš 7,14 > Matouš 1,18)
  2. Místo jeho narození (Micheáš 5,1 > Matouš 2,1; Filip 2,6–7)
  3. Jeho zapření (Žalm 41,10 > Jan 13,26)
  4. Cena zaplacena zrádci (Zacharjáš 11,12 > Matouš 26,14–15)
  5. Jeho bití a mučení (Izajáš 50,6 > Matouš 26,67)
  6. Probodli jeho ruce a nohy (Žalm 22,17 > Jan 20,25)
  7. Byl považován za revolucionáře (Izajáš 53,12 > Marek 15,27–28)
  8. Losovali o jeho oděv (Žalm 22,19 > Jan 19,23–24)
  9. Jeho slova na kříži (Žalm 22,2 > Matouš 27,46)

Už hned po pádu Adama a Evy do hříchu vyslovil Bůh proroctví o Mesiáši: „Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé [Satanovi následovníci] a símě její [Kristovy následovníky]. Ono [Ježíš] ti [Satanovi] rozdrtí hlavu a ty [Satane] jemu [Ježíšovi] rozdrtíš patu.“ (1. Mojžíšova 3,15) V průběhu dějin izraelského národa obětní systém ukazoval na Krista jako Božího beránka: „… Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.“ (Jan 1,29)

Ježíš byl naprosto nepochopen svými nejbližšími spolupracovníky, kteří měli utkvělou představu, že se stane králem v Jeruzalémě a převezme vládu. Naopak Ježíšův život byl životem služby, pokory, lásky, pochopení, obětování se pro druhé atd… A to Jej přivedlo až na kříž, kde zemřel za hříchy celého lidstva, poté byl vzkříšen
a v Jeho krvi dostali lidé dar věčného života. Stačí Ježíše přijmout a následovat Jej, dar spasení je zdarma a dostupný každému. Ježíš je osobností, která změnila svět láskou, službou, pokorou a obětavostí, a jedině v Něm máme naději na věčný život.

Registrace na 5. přednášku 11. 8. 2023 | Osobnost, která změnila svět